Za­što su voj­ni­ci­ma Srb­i­je sma­nje­ne dnev­ni­ce?

vojska-srbije-serb.rs

Specijalna brigada Vojske Republike Srbije (foto:www.specijalne-jedinice.com)

Me­re šted­nje ko­je dr­ža­va spro­vo­di već go­di­nu da­na još jed­nom će se od­ra­zi­ti na ži­vot­ni stan­dard voj­ni­ka. Iako su im pla­te uve­ća­ne za dva od­sto, znat­no su im sma­nje­ne dnev­ni­ce, na­kna­de za pu­to­va­nja, de­žur­stva, obez­be­đe­nje Kop­ne­ne zo­ne bez­bed­no­sti, kao i za de­ak­ti­vi­ra­nje i uni­šta­va­nje uboj­nih sred­sta­va.

Uko­li­ko no­va pra­vi­la za­ži­ve, na­kna­da za dva­de­set­če­tvo­ro­ča­sov­no de­žur­stvo, od­la­zak na te­ren ili obu­ku, iz­no­si­će 800 di­na­ra dnev­no, ume­sto do­sa­da­šnjih 1.100 di­na­ra.

U skla­du sa sma­nje­njem na­kna­de za pu­to­va­nje svim dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma, sva­ki voj­nik ko­ji po slu­žbe­noj du­žno­sti bu­de upu­ćen na put ima­će dže­pa­rac od sve­ga 150 di­na­ra. No­va pra­vi­la, pro­pi­sa­na po­seb­nim re­še­njem Mi­ni­star­stva od­bra­ne, tre­ba­lo bi da stu­pe na sna­gu ovih da­na. Voj­ni sin­di­kat Sr­bi­je ulo­žio je ju­če žal­bu na do­ne­to re­še­nje o ko­me bi tre­ba­lo da se iz­ja­sni Vla­da Sr­bi­je. Ka­ko is­ti­ču, pred­stav­ni­ci za­po­sle­nih ni­su uče­stvo­va­li u do­no­še­nju ovog do­ku­men­ta ko­ji je, tvr­de, di­rekt­no su­prot­sta­vljen za­ko­ni­ma o voj­sci i ra­du.

(www.serb.rs)