Usvojen zakon o preuzimanju javnog duga Srbijagasa

Skupština-Srbije-serb.rs

Radni dan u parlamentu Srbije (foto:ekonomskevesti.com)

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o preuzimanju obaveza preduzeća „Srbijagas“ prema NIS-u od skoro 25 milijardi dinara i pretvaranju tih obaveza u javni dug.

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o preuzimanju obaveza preduzeća „Srbijagas“ prema NIS-u od skoro 25 milijardi dinara i pretvaranju tih obaveza u javni dug.

Srbija, prema tom zakonu, preuzima kao javni dug obaveze u iznosu do nešto više od 23 milijardi dinara, sa stanjem na dan 17. novembar 2015. godine.

„Tu je reč o preuzimanju starih obaveza koje će biti reprogramirane, delimično plaćene u ovoj godini, a obaveze reprogramirane na pet jednakih rata, do maja 2018. godine, to će biti šestomesečne rate“, rekao je ministar finansija Dušan Vujović u skupštinskoj raspravi.

Usvojen je i Sporazum o zajmu između Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za unapređenje konkurentnosti zapošljavanja u Srbiji, prema kojem će za taj projekat biti uzeto 89 miliona evra, sa grejs periodom od 10 godina.

Rok trajanja zajma je 25 godina, a kamatna stopa je euribor plus 0,73 odsto.

Skupština je podržala i davanje garancije Srbije u korist „Sosijete ženeral banka Srbija“ ad Beograd, za izmirivanje obaveze preduzeća „Srbijagas“, u iznosu od 20 miliona evra, po osnovu ugovora o dugorocnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin.

 Skupština usvojila set poreskih zakona

Skupština Srbije usvojila je danas set poreskih zakona kojima je, pored ostalog, predviđeno proširivanje fiskalnog podsticaja na mala i mikro preduzeća, ali i smanjenje kazne za građane koji ne plate porez na vreme.

Parlament je usvojio izmene zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, o poreskom postupku i poreskoj administraciji, o tržištu kapitala, o porezu na dobit pravnih lica, o porezu na dohodak građana, o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i o republičkim administrativnim taksama.

Cilj izmena Zakona o porezu na dohodak građana je otklanjanje sive zone u oblasti zapošljavanja i njeno prevođenje u legalne tokove kroz podsticanje legalnog zapošljavanja, tako što je predviđeno da se važenje stimulativnih mera, a među njima su 65, 70 i 75 odsto smanjenja poreza i doprinosa na plate, zavisno od broja zaposlenih, produžava do kraja 2017. godine.

Te mere se, budući da su do sada bile fokusirane na firme koje zapošljavaju do 100 ljudi i više, proširuju na mala i mikro preduzeća, koja imaju do dva zaposlena, koja zaključno sa 31. decembrom 2017. godine mogu da računaju na 75 odsto plaćanja poreza na osnovu zarade za novozaposleno lice.

Izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  predviđeno je smanjenje kazne za građane koji ne plate porez na vreme sa 50.000 na 5.000 dinara.

Takođe, preciziraju se odredbe zakona koje imaju za cilj stvaranje uslova za adekvatnu primenu propisa i utvrđivanje navedenih rokova za podnošenje elektronskih prijava, odnosno podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, čime se bitno smanjuju troškovi administriranja, povećava poreska disciplina i povećava poreska osnovica.

Menja se i unapređuje rešenje koje se odnosi na neregistrovanu delatnost –  kada poreski organi u postupku provere konstatuju neregistrovanu aktivnost onda dostavljaju nalog da se u roku od 15 dana plati utvrđena poreska obaveza i u dodatnom roku od 30 dana obavezuju neregistrovanog nosioca delatnosti da izvrši pravilnu registraciju.

Izmenama Zakona o administrativnim taksama predviđeno je da se u buduće ne plaća taksa za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Od 1. januara naredne godine usvojilac deteta višestruko ometenog u razvoju, o kome neposredno brine, može ostvariti pravo na oslobođanje od poreza na upotrebu motornih vozila, pod istim uslovima kao i roditelj, jedna je od usvojenih izmena Zakona o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Predviđeno je i poresko oslobađanje za ambulanta vozila koja se smatraju putničkim, a to se ograničava na slučajeve kada je osnivač ili većinski vlasnik tih ustanova Republika Srbija, pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Zakonom se usaglašavaju odredbe za Zakonom o oružju i municiji, budući da njegova primena počinje od 5. marta naredne godine, pa se precizira da se gasni sprejevi, uređaji za izazivanje elektrošokova kao vrsta oružja za ličnu bezbednost izuzimaju iz predmeta oporezivanja.

Kao predmet oporezivanja uvodi se oružje za ličnu bezbednost za koju je izdata ili kolekcionarska dozvola, a ne samo oružani list i dozvola za nošenje.

Izmene Zakona o tršištu kapitala predviđaju da Evropska banka za obnovu i razvoj, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, AFC i drugi delovi sistema Svetske banke mogu da dinarskim obveznicama, dugoročnim i drugim instrumentima pomognu unapređenje našeg tržišta.

Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica omogućava da sprovođenje standardne procedura razrešenja statusa problematičnih kredita, kako sa strane banaka, tako i sa strane svih učesnika u tom procesu.

(www.serb.rs)