Srbija zbog ruskog kredita može da plaća penale

time-money-vreme-novac-serb.rs

Vreme i novac (foto:pogoprinciple.wordpress.com)

Srp­ska stra­na prema ugo­vo­ru, po­sle 2017. go­di­ne upla­ću­je pro­vi­zi­ju od je­dan od­sto na ne­po­vu­če­na sred­stva ru­skoj strani.

Uko­li­ko do kra­ja 2017. go­di­ne, Sr­bi­ja ne po­vu­če svih 800 mi­li­o­na do­la­ra ru­skog kre­di­ta, po­re­ski ob­ve­zni­ci pla­ti­će pe­na­le zbog to­ga što na­ša ze­mlja ni­je bi­la u sta­nju da po­tro­ši no­vac ko­ji je po­zaj­mi­la.

Pre­ma ugo­vo­ru ko­ji su 11. ja­nu­a­ra 2013. pot­pi­sa­li ta­da­šnji srp­ski mi­ni­star fi­nan­si­ja Mla­đan Din­kić i nje­gov ru­ski ko­le­ga An­ton Ger­ma­no­vič Si­lu­a­nov, na iz­nos ne­po­vu­če­nih sred­sta­va pla­ća­ju se pe­na­li u iz­no­su od je­dan od­sto.

To je re­gu­li­sa­no čla­nom dva ovog ugo­vo­ra u ko­me se ne­dvo­smi­sle­no na­vo­di da „na­kon is­te­ka pe­ri­o­da ras­po­lo­ži­vo­sti kre­di­ta srp­ska stra­na u ro­ku od 30 ka­len­dar­skih da­na upla­ću­je ru­skoj stra­ni pro­vi­zi­ju za da­va­nje kre­di­ta u vi­si­ni od jed­nog pro­cen­ta iz­no­sa kre­di­ta ko­ji ne is­ko­ri­sti srp­ska stra­na”.

Pre­ma po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, za­ključ­no sa po­sled­njim da­nom ju­na ove go­di­ne Sr­bi­ja je po­vu­kla tek 162,1 mi­li­on do­la­ra. „Po­li­ti­ka” je po­zi­va­ju­ći se na ne­zva­nič­ne iz­vo­re, ob­ja­vi­la da je do kra­ja ma­ja ove go­di­ne po­vu­če­no ukup­no 127 mi­li­o­na do­la­ra. To po­tvr­đu­je i me­seč­ni iz­ve­štaj Upra­ve za jav­ni dug, ko­ji je jav­no do­stu­pan do­ku­ment na saj­tu ove in­sti­tu­ci­je. To zna­či da je u pe­ri­o­du od kra­ja ma­ja do kra­ja ju­na, Sr­bi­ja po­vu­kla do­dat­nih 35 mi­li­o­na do­la­ra. U sva­kom slu­ča­ju, to je tek pe­ti­na ukup­no odo­bre­nog iz­no­sa kre­di­ta ko­ji su do­go­vo­ri­li biv­ši pred­sed­nik Bo­ris Ta­dić i nje­gov ru­ski ko­le­ga Dmi­trij Me­dve­dev još u ok­to­bru 2009. go­di­ne.

(www.serb.rs)