Ministarstvo: Vlada donela odluku o prestanku rada Tanjuga

tanjug-serb.rs

Sedište Tanjuga foto:www.presstiz.rs

Pre­stan­kom va­že­nja za­ko­na o Tan­ju­gu, za­po­sle­ni osta­li bez mo­guć­no­sti da po­sta­nu vla­sni­ci me­di­ja u kom ra­de

BEOGRAD – Vlada Srbije donela je Odluku o pravnim posledicama prestanka JP Novinska agencija Tanjug, imajući u vidu da član 146. Zakona o javnom informisanju i medijima predviđa da Zakon o Javnom preduzeću novinska agencija Tanjug prestaje da važi datumom potpisivanja kupoprodajnog ugovora, odnosno najkasnije 31. oktobra 2015. godine, saopštilo je Ministarstvo kulture i informisanja.

Kako je navedeno, tokom prethodnih meseci Agencija za privatizaciju organizovala je dva javna poziva za prodaju Tanjuga, koji su proglašeni neuspešnim, jer nije bilo zainteresovanih kupaca.

U skladu sa Zakonom o informisanju i medijima, Vlada Srbije donela je, kako se navodi, Odluku o pravnim posledicama prestanka Javnog preduzeća novinske agencije Tanjug.

Tom odlukom se, između ostalog, predviđa da će svi zaposleni dobiti otpremnine u skladu sa Programom za rešavanje viška zaposlenih u procesu privatizacije, kao i da će im biti plaćeno za rad i angažman u periodu do donošenja Odluke o pravnim posledicama prestanka Javnog preduzeća novinske agencije Tanjug, koja će biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije.

Da li će Tanjug prestati da javlja

Rok za pri­va­ti­za­ci­ju me­di­ja is­te­kao je 31. ok­to­bra, a ta­da je pre­stao da va­ži i Za­kon o jav­nom pred­u­ze­ću No­vin­ska agen­ci­ja Tan­jug. Ti­me je ovaj me­dij, ko­ji ni­je us­peo da pro­na­đe no­vog vla­sni­ka, prav­no gle­da­no, pre­stao da po­sto­ji. Ka­kva je sud­bi­na Tan­ju­ga, s ob­zi­rom na to da je pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić ne­dav­no ka­zao da s tim u ve­zi po­sto­ji ne­ko­li­ko mo­guć­no­sti, ju­če ni­smo mo­gli da sa­zna­mo u mi­ni­star­stvi­ma za kul­tu­ru i pri­vre­du, a ni u Agen­ci­ji za pri­va­ti­za­ci­ju.

Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Udru­že­nja no­vi­na­ra Sr­bi­je (UNS) Ni­no Bra­jo­vić ka­že za „Po­li­ti­ku” da je upra­vo slu­čaj Tan­ju­ga po­ka­za­telj da su dr­ža­va i me­di­ji u pro­ces pri­va­ti­za­ci­je ušli ne­sprem­ni.

– Ka­da se, ni pri­li­kom dru­gog po­ku­ša­ja pro­da­je Tan­ju­ga, ku­pac ni­je po­ja­vio, Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju je ima­la vre­me­na da po­nu­di me­nadž­men­tu mo­guć­nost pre­no­sa ka­pi­ta­la na za­po­sle­ne bez na­kna­de. Ka­ko to ni­je ura­đe­no pre pre­stan­ka va­že­nja za­ko­na o Tan­ju­gu, rad­ni­ci su osta­li bez pri­li­ke da po­sta­nu vla­sni­ci me­di­ja u kom ra­de – ob­ja­šnja­va Bra­jo­vić.

Di­rek­tor­ka Tan­ju­ga Bran­ka Đu­kić ju­če ni­je od­go­va­ra­la na na­še po­zi­ve, a za­po­sle­ni u ovoj no­vin­skoj agen­ci­ji ka­žu da ne­ma­ju in­for­ma­ci­je o svo­joj sud­bi­ni.

– Ni­ko nam se ni­je obra­tio i ob­ja­snio šta nas če­ka. Ku­lo­ar­ske pri­če ka­žu da Tan­jug od­la­zi u isto­ri­ju, a nas 188 za­po­sle­nih tru­di se da ra­di kao da je sve u sa­vr­še­nom re­du, sve­sni da nam je bu­duć­nost ne­iz­ve­sna – ka­zao je je­dan od rad­ni­ka Tan­ju­ga.

Za­kon o jav­nom in­for­mi­sa­nju pred­vi­deo je da u slu­ča­ju da ne­ma za­in­te­re­so­va­nih ku­pa­ca za me­dij, on bes­plat­nim pre­no­som ka­pi­ta­la pre­đe u ru­ke rad­ni­ka. Na ovaj na­čin do sa­da je pri­va­ti­zo­va­na sa­mo Ra­dio-te­le­vi­zi­ja Vra­nje, ali ne­slav­no. Na­i­me, Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju od­lu­či­la je da no­vi­na­ri ne mo­gu da bu­du sto­po­stot­ni vla­sni­ci me­di­ja u kom ra­de, pa je ak­ci­je po­me­nu­te te­le­vi­zi­je ras­po­de­li­la ta­ko što je 67 od­sto pre­ne­to u Ak­ci­o­nar­ski fond, a za­po­sle­ni­ma osta­tak. Na taj na­čin, RTV Vra­nje je i na­kon pri­va­ti­za­ci­je ve­ćin­ski osta­la u vla­sni­štvu dr­ža­ve.

Ta­da­šnji di­rek­tor Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju Lju­bo­mir Šu­ba­ra od­lu­ku je obra­zlo­žio po­zi­va­ju­ći se na Za­kon o pri­va­ti­za­ci­ji, „pre­ma kom su pri­va­ti­zo­va­na sva dru­ga pred­u­ze­ća”, dok je Mi­ni­star­stvo kul­tu­re i in­for­mi­sa­nja ob­ja­šnje­nje sma­tra­lo ne­u­te­me­lje­nim i prav­no neo­dr­ži­vim, po­zi­va­ju­ći se na „svoj” pro­pis – Za­kon o jav­nom in­for­mi­sa­nju. Po­dr­ška ide­ji da za­po­sle­ni u TV Vra­nju po­sta­nu vla­sni­ci tog me­di­ja sti­gla je i od Mi­ni­star­stva pri­vre­de. Na­i­me, zbog spor­ne od­lu­ke mi­ni­star­stvo je po­kre­nu­lo nad­zor nad ra­dom agen­ci­je.

– Ni da­nas ne zna­mo re­zul­ta­te nad­zo­ra, ni­ti nam se ko obra­ćao. Pro­tiv Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju po­kre­nu­li smo tu­žbu pred Uprav­nim su­dom – pod­se­tio je do­sko­ra­šnji di­rek­tor RTV Vra­nje Zo­ran Ve­lič­ko­vić.

Te­le­vi­zi­ja Tu­tun je, ta­ko­đe, je­dan od me­di­ja ko­ji se spre­mio da pre­đe u ru­ke rad­ni­ka. Uslo­ve za upi­sa ak­ci­ja, ka­ko sa­zna­je­mo, is­pu­nio je je­dan od biv­ših za­po­sle­nih. Me­đu­tim, agen­ci­ja ni na­kon za­kon­ski pro­pi­sa­nog ro­ka od 15 da­na ni­je na­sta­vi­la pro­ce­du­ru.
– Od 73 me­di­ja no­vog kup­ca ni­je pro­na­šlo njih 37, a oko 25 is­pu­nja­va uslo­ve za pri­va­ti­za­ci­ju bes­plat­nim pre­no­som ka­pi­ta­la na za­po­sle­ne. Dr­ža­va, to jest Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju, ko­či pri­va­ti­za­ci­ju i rad ovih me­di­ja – ka­zao je Bra­jo­vić i do­dao da oni ne­ma­ju vi­še pra­vo na pro­jekt­no fi­nan­si­ra­nje, či­me su osta­li bez sred­sta­va neo­p­hod­nih za funk­ci­o­ni­sa­nje.

Iako se za iz­la­zak iz vla­sni­štva u me­di­ji­ma dr­ža­va za­la­že već pu­nih de­set go­di­na, ova­kvim tu­ma­če­njem za­ko­na mo­že joj se de­si­ti da osta­ne ve­ćin­ski vla­snik u bar 25 me­di­ja.
Informisanje više neće biti isto

BEOGRAD – Šef poslanika SNS Zoran Babić izjavio je danas da je odluka o gašenju Tanjuga u skladu sa Zakonom o informisanju i medijima, dok je poslanik Pokreta za preokret Janko Veselinović ocenio da svet informisanja neće biti isti posle gašenja nacionalne agencije, koja je bila simbol profesionalnog novinarstva, države i državnosti.

Babić je novinarima rekao da je Skupština Srbije još pre godinu dana usvojila Zakon o informisanju i medijima i da će ga do kraja poštovati.

Na pitanje novinara, Babić je dodao da je sve što se dešava u najboljim namerama i u okviru zakona koji je usvojen u republičkom parlamentu.

„Da je urađeno nekakako drugačije, verovatno bi nas optužili da se mešamo u slobodu medija”, rekao je Babić.

Veselinović je novinarima u parlamentu rekao da u ime Pokreta izražava protest zbog toga:

„Ne znam koji je interes da Tanjug nestane, ali to je loše za Srbiju i njene građane. Ja ću učiniti sve da pokrenem akcije, pa makar to bile borbe protiv vetrenjača, da Tanjug ne nestane”, rekao je Veselinović.

Dodao je da se lično oseća postiđenim što se u mandatu aktuelnog saziva Skupštine Srbije gasi nacionalna novinska kuća.

„Način na koji se Tanjug gasi, način na koji ga je država ostavila da umre sam je onaj način koji vlada ima i prema svima drugima koji zavise od nje”, rekao je Veselinović.

Kako kaže, posle gašenja nacionalne agencije više neće biti moguće da građani u svako doba dana dobiju proverene i tačne informacije iz zemlje i sveta.

Dodao je da će Pokret za preokret predložiti svim strankama na vlasti i u opoziciji da učine korak da se Tanjug ne ugasi, da budu ispred stranačkih interesa i da ne dopuste da Tanjug nestane.

(izvor-Politika)