Kompanija radnike ispitivala na poligrafu

sabic-rodoljub-poverenik-javne-informacije-serb.rs

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić (foto:www.dijalog.net)

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Srbije Rododoljub Šabić upozorio je preduzeće Perutnina Ptuj-Topiko iz Bačke Topole da je nedozvoljeno obradjivalo podataka o ličnosti prilikom poligrafskog ispitivanja 17 zaposlenih, kako bi se otkrili krivci za kradju mesa.

U saopštenju poverenika je istaknuto da za takvu obradu podataka o ličnosti Perutnina Ptuj-Topiko nije imala valjani pravni osnov niti je takva obrada srazmerna opravdanoj svrsi.

Preduzeće je dužno je da u roku od 15 dana od dana prijema upozorenja obavesti poverenika o preduzetim merama u cilju sprečavanja dalje nedozvoljene obrade podataka radi preduzimanja eventualnih daljih mera iz njegove nadležnosti.

Poverenik je po službenoj dužnosti, na osnovu saznanja iz medija, proveravao da li je Perutnina Ptuj-Topiko prekršila Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u slučaju u postupku poligrafskog ispitivanja radnika „radi otkrivanja počinioca krivičnih dela kradje mesa“ iz skladišta preduzeća.

Otkrivanje i gonjenje počinioca krivičnih dela u isključivoj je nadležnosti policije i tužilaštva. Upravo je odredbama člana 47. i 57. Zakona o policiji pripisana mogućnost korišćenja poligrafskog ispitivanja od strane policije, što je ujedno i jedino takvo (a i u tom slučaju fakultativno) ovlašćenje sadržano u nekom zakonu“, objasnio je poverenik.

Kako je istaknuto u saopštenju poverenika, preduzeće ne poseduje zakonsko ovlašćenje za obradu podataka o ličnosti putem poligrafskog ispitivanjanja, ali čak i da su formalno ispunjeni uslovi pristanka na taj postupak on ne može biti prihvaćen kao materijalno punovažan i pravno valjan, zbog očigledne nesrazmere uticaja i moći izmedju onog ko taj pristanak pribavlja i onog od koga se traži.

Takva nesrazmera očigledna je, kako navedeno, zbog same prirode odnosa poslodavac-zaposleni, usled koje zaposleni kao „slabija“ strana nije stvarno slobodan da odluči.

Poverenik smatra da je ovaj slučaj „samo jedan u nizu sličnih problema koji su direktna posledica nepostojanja nikakvih ili ni izbliza dovoljnih zakonskih pravila o obradi podataka o ličnosti“.

On je upozorio da se obradjuju „enormne količine ličnih podataka bez prepoznatljive svrhe i opravdanja, nadzor poslodavaca nad elektronskom komunikacijom zaposlenih, video nadzor, praćenje GPS sistemima, obrada biometrijskih ličnih podataka, obrada naročito osetljivih podataka kao što su lekarske dijagnoze“.

„U trenutku otvaranja u pregovorima sa EU poglavlja o ljudskim pravima važno je podsetiti na potrebu da se zakonom utvrde jasna pravila za ove i brojne druge situacije u vezi sa obradom ličnih podataka u oblasti radnih odnosa. Pri tome je nužno uvažavati to da privatnost na radnom mestu mora biti bitno smanjena, ali da nikad ne prestaje potpuno da postoji“, ističe se u saopštenju poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

(www.serb.rs)