Šta nas ču­va od svet­skog ra­ta

rusija-amerikaIako su su­ko­bi Is­to­ka i Za­pa­da u Ukra­ji­ni i Si­ri­ji do­ne­li duh no­vog su­da­ra ci­vi­li­za­ci­ja, ulo­zi su pre­ve­li­ki, pa će Kre­mlju i Be­loj ku­ći bi­ti dra­ži rat pre­ko po­sred­ni­ka ne­go di­rekt­no su­če­lja­va­nje

Do­ga­đa­ji se sme­nju­ju kao na tra­ci, jed­na vest bri­še dru­gu. Iz pam­će­nja gle­da­la­ca još ni­je iš­či­le­la sli­ka su­zdr­ža­nog ru­ko­va­nja Ba­ra­ka Oba­me i Vla­di­mi­ra Pu­ti­na u UN, a usle­di­la je no­va udar­na vest – Ru­si bom­bar­du­ju Si­ri­ju. Dvo­ji­ca pred­sed­ni­ka pri isto­rij­skom su­sre­tu oči­gled­no su su­spreg­nu­li me­đu­sob­ne ani­mo­zi­te­te i sklo­pi­li „ne­sr­dač­ni do­go­vor”, ka­ko ga po­je­di­ni ana­li­ti­ča­ri na­zi­va­ju, či­ji je pro­kla­mo­va­ni cilj ko­nač­no uni­šte­nje Islam­ske dr­ža­ve. Od mo­men­ta kad su pr­ve ru­ske ra­ke­te po­go­di­le me­te u Si­ri­ji ne pre­sta­je pre­pu­ca­va­nje iz­me­đu Mo­skve i Va­šing­to­na o istin­skim mo­ti­vi­ma in­ter­ven­ci­je. Obe stra­ne zvec­ka­ju oruž­jem, uz ured­no sa­slu­ži­va­nje svo­jih ma­nje moć­nih sa­ve­zni­ka. Sve če­šće ču­je se pi­ta­nje: da li je to svet na pra­gu no­vog glo­bal­nog su­ko­ba? Sačekaćemo da vidimo da li će novoizabrani američki predsednik doneti novine u odnosima .

Ni­žu se pa­ra­le­le sa dva svet­ska ra­ta, a ne­ki auto­ri upo­zo­ra­va­ju da je pla­ne­ta zbog su­ko­ba u Ukra­ji­ni i sa­da u Si­ri­ji naj­bli­že no­vom su­da­ru ci­vi­li­za­ci­ja, još od vre­me­na ku­ban­ske ra­ket­ne kri­ze 1962. Po­re­dak na­lik da­na­šnjem opi­si­vao je i isto­ri­čar Kri­sto­fer Klark, ba­ve­ći se uzro­ci­ma Pr­vog svet­skog ra­ta u stu­di­ji „Me­se­ča­ri: Ka­ko je Evro­pa kre­nu­la u rat 1914”, ko­ja je ov­de po­di­gla mno­go pra­ši­ne. Klark su­ge­ri­še da su ve­li­ke si­le, po­put me­se­ča­ra, uho­da­le u do­tad naj­ve­ću svet­sku kla­ni­cu. Sli­čan som­na­bul­ni sce­na­rio i sa­da leb­di u va­zdu­hu, ali sve su pri­li­ke da gra­ni­ca po­sle ko­je ne­ma po­vrat­ka, ipak, ne­će bi­ti pre­đe­na. In­si­sti­ra­nje na pa­ra­le­la­ma iz pro­šlo­sti, uosta­lom, mo­glo bi bi­ti ja­lov po­sao pun ne­pre­ci­zno­sti, i pre je oče­ki­va­no da se tra­gič­ni isto­rij­ski do­ga­đa­ji opet po­no­ve – kao far­sa.

(www.serb.rs)